OUP - Opći uslovi poslovanja

Ovi Opći uslovi poslovanja (OUP) reguliraju poslovne odnose za usluge iznajmljivanja poslovnog sistema eLine Cloud i ostale slične i povezane usluge koje pruža e-Line d.o.o. Sarajevu (USLUGA), i to ukoliko ne postoji Ugovor između e-Line d.o.o. (DOBAVLJAČ) i Korisnika usluga (KLIJENT) i ako je na fakturi u napomeni naveden link prema ovim OUP. DOBAVLJAČ i KLIJENT su UGOVORNE STRANE.

TEHNIČKI USLOVI

Za poslovni sistem eLine Cloud, postoje dva aspekta tehničke infrastrukture: tehnički uslovi na strani KLIJENTA i tehnički uslovi na strani DOBAVLJAČA.

Tehnički uslovi na strani KLIJENTA (Client)

Od Klijenta se zahtjeva da ima licenciran i ispravan računar sa minimalno MS Windows 10 operativnim sistemom, 8 GB RAM, 500 MB SSD i pristup Internetu (min 10 Mbps po korisniku).

Tehnički uslovi na strani DOBAVLJAČA (Server)

DOBAVLJAČ sa strane servera osigurava iznajmljivanja serverskog hardvera, sistemskog i zaštitnog softvera, SQL bazu podataka, usluge održavanja i backupa baze podataka, serverski hardver, troškovi struje, fizička zaštita, protupožarna zaštita, antistatička zaštita, klima, OS Windows server licenca, SQL server licenca, zaštita od napada anti DDOS, firewall, balancing, antivirus licenca, antispam zaštita, backup podataka i backup backupa (viša sila), održavanje baze podataka, održavanje hardvera, UPS, agregat, SSL certifikati i saobraćaj, restore podataka. Backup podataka se vrši svaki dan.

ZAŠTITA PODATAKA

Poslovni podaci na strani servera i aplikacije su zaštićeni na nekoliko nivoa. Aplikacijski dio predviđa korištenje kombinacije username/password i eLine Shield zaštitu. Password (lozinka) se u sistem pohranjuje kriptovana i maskira tokom unosa. eLine Shield tehnologija predviđa dodatak na username/password kombinaciju koji korisniku (na njegovu registriranu e-mail adresu) šalje autorizacijski ključ kojeg korisnik mora upisati prilikom logiranja. Sistem šalje novi autorizacijski kod kada korisnik promjeni fizičku lokaciju. Dakle, i ako neko uspije doći do username/password-a, neće moći prići podacima jer nikada neće dobiti autorizacijski kod. S druge strane, korisnik kojem je otuđen username/password će dobiti obavještenje da neovlaštena osoba pokušava prići podacima sa sugestijom korisniku da promjeni password (lozinka).

Aplikacijski dio također definira koji korisnik ima kakva prava u programu (koje module može koristiti i na koji način). Aplikacijski dio također vodi i Log o svim događajima unutar aplikacije.

Komunikacija između korisnika i servera se odvija putem SSL Tehnologije (https).

Podaci su poslovna tajna i e-Line d.o.o. se obavezuje da ni po kojem osnovu neće odavati poslovne tajne bilo kojeg klijenta sa strane servera.

ZAŠTITA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

e-Line d.o.o. sa svim ličnim/osobnim podacima koji se prikupljaju, obrađuju i čuvaju, postupa u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH.

CIJENA MJESEČNIH USLUGA

Cijena mjesečne usluge ovisi o odabranim modulima programa i broju korisnika koji će raditi u programu (CAL). Važeći cjenovnik je objavljen na https://www.eline.ba/ba/cijene. Zakup infrastrukture se obračunava za mjesec unaprijed, s time da KLIJENT ima 30 dana DPO da plati iste. U slučaju promjene modula i/ili broja korisnika (CAL) ponovo se utvrđuje cijena mjesečne usluge po cjenovniku objavljenom na https://www.eline.ba/ba/cijene. Obračunski period je jedan mjesec i na kraju mjeseca se utvrđuje stanje modula/CAL kao osnovica za obračun naknade za sljedeći mjesec. Fakture se izdaju i šalju elektronski na poslovnu e-mail adresu KLIJENTA.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

da će Dobavljaču plaćati mjesečnu naknadu za USLUGU u roku navedenom kao DPO na fakturi;

da će USLUGU koristiti isključivo za vlastite potrebe u okviru svoje registrirane djelatnosti i da neće omogućiti korištenje USLUGE trećim licima u cilju ostvarivanja zarade bez prethodne pisane saglasnosti DOBAVLJAČA;

da će smetnje ili kvarove uočene tokom korištenja USLUGE odmah prijavti tehničkoj službi DOBAVLJAČA;

DOBAVLJAČ neće odgovarati za bilo koju štetu koju prouzrokuje hardver, drugi softver ili osoblje na strani KLIJENTA.

OBAVEZE DOBAVLJAČA

DOBAVLJAČ ne odgovora za lokalnu internet konekciju preko koje se Korisnik spaja na internet nego samo za podatke i internet konekciju na strani Cloud Servera. DOBAVLJAČ ne odgovara za opremu koja je kod Korisnika, jer podaci se nalaze samo na serveru DOBAVLJAČA. Korisnik je dužan osigurati infrastrukturu na svojoj lokaciji za opći pristup internetu.

DOBAVLJAČ se obavezuje da će podatke štititi modernim tehnologijama zaštite kao što su IP5, Firewall, SSL certifikati kao i eLine Shield tehnologijom, kako bi se podaci zaštitili od napada s interneta kao i od neovlaštenog pristupa podacima. KORISNIK se obavezuje da neće odavati svoje korisničke lozinke drugim licima.

PREKID POSLOVNIH ODNOSA

Rok poslovanja se utvrđuje na osnovu mjesečnih (ili drugi period) faktura unutar roka iskazanog kao DPO/DVO, koji obuhvata i dodatnih nekoliko dana putem upozorenja. Za KLIJENTE koji ne plate fakturu unutar DPO/DVO iskazanog na fakturi plus nekoliko dana upozorenja, program će biti blokiran dok dok KLIJENT ne izmiri dospjele obaveze (knjiženje izvoda sljedećeg dana od datuma uplate će automatski de-blokirati program). U slučaju neplaćanja usluga u ovom roku, tj. u slučaju da KLIJENT nije platio dvije mjesečne fakture kojima je istekao DPO/DVO, e-Line d.o.o. automatski otkazuje iste, i korisniku upućuje backup baze podataka (sirovi podaci) na njegovu poslovnu e-mail adresu koju je prijavio za slanje elektronskih faktura i to kada KLIJENT izmiri sve svoje obaveze prema e-Line. U slučaju da KLIJENT nije platio sve obaveze prema e-Line d.o.o. u trenutku prestanka poslovnih odnosa, e-Line d.o.o. će čuvati uskladištene podatke narednih 60 dana i nakon toga, ako KLIJENT još uvijek nije izmirio svoje obaveze prema e-Line d.o.o., trajno obrisati bazu podataka.

Prekid također može tražiti KLIJENT ili DOBAVLJAČ po svom nahođenju, unutar obračunskog mjeseca. U slučaju prestanka rada KLIJENTA uslijed likvidacije, stečaja ili zatvaranja firme, KLIJENT mora voditi računa da nastavi plaćati mjesečne račune dok god mu program treba za bilo koje namjene. KLIJENTU se preporučuje da, dok ima aktivnu licencu za korištenje programa, printa sve važnije izvještaje u PDF kako bi imao ključne izvještaje u PDF formatu i nakon korištenja programa.

U slučaju kada prestane poslovni odnos, i KLIJENT nakon nekog vremena traži da mu se vrati baza podataka u eLine Cloud sistem, KLIJENT je dužan poslati nazad e-Line d.o.o. backup baze podataka koju je dobio na svoju službenu e-mail adresu u trenutku prestanka, platiti sva prethodna dugovanja ako ih je imao prema e-Line, kao i platiti jednokratnu naknadu reaktivacije baze podataka (50 KM + PDV jednokratno) i troškove skladištenja baze (20 KM + PDV mjesečno), kao i troškove za tekući mjesec reaktivacije, a u ovisnosti od licence.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Poslovnu tajnu Ugovornih strana, u smislu ovog Ugovora, predstavljaju isprave i podaci čije bi davanje neovlaštenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu bilo koje od Ugovornih strana.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj dokument kao i njegovi prilozi, izmjene, dopune, aneksi i kompletna prepiska vezana za zaključenje i izvršenje ove USLUGE imaju tretman poslovne tajne i da neće ni jednim svojim postupkom učiniti da podaci dođu do neovlaštenih lica.

Ugovorne strane se uzajamno obavezuju na čuvanje poslovne tajne druge Ugovorne strane koje im budu povjerene, i koje na bilo koji drugi način saznaju prilikom izvršavanja prava i obaveza predviđenih ovim dokumentom, njegovim prilozima, izmjenama, dopunama i aneksima, kao i podatke do kojih dođu službenom prepiskom.

Ugovorne strane su saglasne da će sve podatke i informacije razmijenjene tokom realizacije ovog dokumenta čuvati kao poslovnu tajnu i odnositi se prema njima na način na koji se odnose prema zaštiti vlastitih povjerljivih podataka i informacija, tako da ni jedan podatak ni informaciju neće koristiti ni u jednu drugu svrhu, osim u svrhu zaključenja i realizacije USLUGE, te da takve podatke neće učiniti na bilo koji način dostupnim ni jednom trećem licu, a u smislu zakona i akata ugovornih strana.

Ovaj dokument, njegovi prilozi, izmjene, dopune i aneksi, kao i službena prepiska moraju se čuvati na način koji garantira sigurnost tih podataka i sa njima mogu biti upoznata samo lica koja rade na izvršavanju aktivnosti definiranih USLUGOM i njegovim propratnim aktima.

Ugovorne strane su obavezne da odmah jedna drugu obavijeste o interesu trećih lica iskazanom za podatke proistekle iz pružanja USLUGE, kao i o eventualnom nestanku podataka ili drugih dokumenata u vezi sa njima.

Ukoliko bi odavanjem poslovne tajne druge Ugovorne strane, jedna od Ugovornih strana drugoj pričinila materijalnu ili nematerijalnu štetu, ta Ugovorna strana bit će dužna da nastalu štetu i nadoknadi.

Sva instalirana infrastruktura od strane Dobavljača, neophodna za realizaciju USLUGE, predstavlja trajno vlasništvo Dobavljača, osim podataka KORISNIKA, a KORISNIK ima pravo korištenja iste za vrijeme trajanja USLUGE.

U slučaju poslovnog odnosa u kojem je AGENCIJA (knjigovodstvena agencija) vlasnik baze, i u slučaju prekida poslovnih odnosa između AGENCIJE i KORISNIKA, AGENCIJA odlučuje o daljem vlasništvu nad bazom podataka.

U slučaju promjene cijena usluga, KLIJENTI će biti obavješteni 90 dana unaprijed.

Datum dokumenta: 1.1.2013.

Datum revizije dokumenta: 1.9.2018. u dijelu ZAŠTITA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA.

Datum revizije dokumenta: 16.2.2023. u dijelu promjena cijena usluga.