eLine Hotel

Hotel je dodatni modul za rad Front-Desk-a u hotelima i potpuno je integriran sa osnovnim programom. Modul nudi pregled soba po objektima (možete voditi više hotela), definiciju kompleksnih usluga (noćenje, taksa, osiguranje), rezervacije, boravci, kreiranje faktura, vođenje dnevnog žurnala, pospremanje i održavanje soba, poruke gostima itd.